Poznaj Swoją Naturę

Cele


Podstawowym celem projektu Poznaj swoją Naturę było zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności w ramach sieci obszarów Natura 2000. Ponadto:

 • wzrost pozytywnego nastawienia do obszarów Natura 2000 wśród społeczności lokalnych, zamieszkujących wybrane obszary Natura 2000;
 • wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz sieci obszarów Natura 2000;
 • przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci obszarów Natura 2000 - prezentowanie faktów i obalanie mitów.

Projekt Poznaj swoją Naturę miał pokazać korzyści - nie tylko środowiskowe, ale także materialne - płynące z włączenia terenów do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jednocześnie miał zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa polskiego i pomóc dostrzegać korzyści w wymiarze wspólnotowym, a nie partykularnym. Projekt miał również ułatwić społeczny dialog na temat sieci obszarów Natura 2000 oraz zachęcać odbiorców projektu do wymiany doświadczeń.

Zakładane rezultaty

Wymierne osiągnięcia:

 • zaangażowanie 30 instytucji w ramach Forum Współpracy;
 • przygotowanie analizy 5 kategorii konfliktów na bazie studiów przypadków wraz z możliwymi scenariuszami rozwiązań;
 • przygotowanie 5 Wspólnych planów działania przez Naturowe Grupy Robocze w wybranych obszarach Natura 2000;
 • przygotowanie raportu w sprawie rodzajów konfliktów;
 • wzrost pozytywnych postaw wobec sieci Natura 2000 wśród wybranych społeczności lokalnych o jeden poziom, średnio w skali postaw z bardzo negatywnej na bardzo pozytywną;
 • emisja w tv 3 ekologicznych filmów o obszarach Natura 2000;
 • objęcie ok. 1 miliona dorosłych kampanią prasową.

Rezultaty:

 • organizacja 3 spotkań (raz w roku) w ramach Forum Współpracy i projektu końcowego konferencji z udziałem min. 100 uczestników;
 • przygotowywanie i opublikowanie 13 artykułów w prasie krajowej, 41 artykułów w prasie regionalnej, notatki na temat lokalnych imprez w gazetach lokalnych / regionalnych;
 • organizacja 5 imprez lokalnych, dla 200 osób każda, i 15 spotkań ze społecznością lokalną na obszarach Natura 2000;
 • organizacja 5 wizyt studyjnych celem rozpowszechniania wiedzy na temat możliwych rozwiązań różnych rodzajów konfliktów na obszarach Natura 2000;
 • produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych, konferencji, imprez lokalnych;
 • konkursy, itp. wśród grup docelowych.